Zastávame názor, že manažér vo verejnej inštitúcii musí nájsť prienik medzi troma množinami: záujmami štátu a spoločnosti, záujmom verejnej inštitúcie, a záujmami jeho individuálnej profesionálnej kariéry. "Administratégia" predstavuje praktický plán na prepojenie týchto troch cieľov.

Náš prístup určite nebude vítaný s nadšením ľuďmi, ktorí vnímajú administratívu tradičným spôsobom. Tí zvyčajne predpokladajú, že iba prvý z týchto troch rozmerov (zájem štátu a spoločnosti) je hodný pozornosti. Druhý (záujem inštitúcie) je už trochu podozrivý, kým tretí (osobná kariéra) je považovaný za niečo nevhodné pre verejného činiteľa.

Zamyslite sa, aké to je paradoxné. Je to ako požadovať od manažérov úspešných súkromných spoločností, aby sa starali len o globálnu ekonomiku. Takýto prístup by sa každému javil ako kontraproduktívny, najmä preto, že ekonomika je predsa tvorená množstvom úspešných spoločností, ktoré si vyžadujú kvalifikovaných manažérov a zamestnancov. V našej knihe tvrdíme, že aj verejná správa, ktorá má spoločnosti pri nášať vysokú hodnotu, musí pozostávať z úspešných inštitúcií, ktorých manažéri sa tešia spoločenskému uznaniu a ktorí sa cítia profesionálne naplnení. Tvrdíme, že dobré strategické riadenie napomáha dosiahnuť ten najoptimálnejší prienik medzi všetkými troma cieľmi.

Niektorí naši čitatelia sa pýtajú, či je vo verejnom sektore vôbec strategické riadenie možné. Nakoniec, existuje dlhý zoznam cieľov, ktoré ukladáme našim verejným inštitúciám, no tieto sa nedarí dosiahnuť kvôli početným zákonom a nariadeniam, ktoré regulujú ich činnosť. Nemôžeme tieto požiadavky jednoducho ignorovať a sústrediť sa len na strategické aktivity?

Samozrejme, že nie. Stratégia vo verejnej inštitúcii neznamená odmietnuť úlohy, ktoré je inštitúcia povinná vykonávať. Napriek tomu náš výskum ukazuje, že verejní manažéri môžu nechať "dohliadať" na úlohy nízkeho významu s využitím minimálnych zdrojov, pričom sústredia svoju pozornosť na dôležitejšie priority. V našej knihe predstavujeme "Bojový plán" - jednoduchý nástroj, ktorý Vám pomôže identifikovať prioritné ciele, a pritom nezanedbať bežné úlohy Vašej organizácie.

V našej krajine sme verejnom sektore odpradávna rozdelení do dvoch skupín: politických funkcionárov a "apolitických" úradníkov. Na jednej strane máme ministrov, ich zástupcov, senátorov, starostov, guvernérov a maršalkov provincií, a na druhej strane vedúci sekcií a oddelení v úradoch štátnej správy a samosprávy, a riaditeľov štátnych úradov).

Celý systém je vytvorený tak, aby obe skupiny neprekročili svoje kompetencie. Politici určujú smer a úradníci ho realizujú. Hoci teoreticky môžeme nájsť presvedčivé dôvody pre takéto rozdelenie, v praxi - ako vyplýva z početných pozorovaní – je to umelé a neužitočné.

Po prvé, výzvy, ktorým dnes čelí verejný sektor, vyžadujú riešenia, ktoré musia byť založené na politickej realite, ale zároveň musia brať do úvahy skúsenosti s ich realizáciou. Od okamihu stanovenia diagnózy až po realizáciu si riešenie problému vyžaduje úzku spoluprácu všetkých ľudí, ktorí sa v danom probléme vyznajú, či už sa jedná o "apolitických" expertov alebo politikov. V praxi sa takáto spolupráca aj naozaj uskutočňuje. Úradníci sa aktívne podieľajú na stanovovaní cieľov a politici svojou činnosťou podporujú (alebo torpédujú) ich implementáciu. Po druhé, úradníci aj politici musia byť predovšetkým efektívni manažéri. Realita ukazuje, že obe skupiny potrebujú mať znalosti a poznať osvedčené postupy v tejto oblasti. Cielovaním našej knihy na "verejných manažérov" sa obraciame na všetkých ľudí, ktorí spravujú nejakú časť verejného sektora.

Ako riaditeľ školy máte obrovský vplyv na realitu - na vzdelávanie stoviek alebo tisícok detí. Ich budúcnosť závisí na Vás. Čo by ste mali urobiť, aby vaša škola bola na jednej strane prostredím priaznivým pre najlepší rozvoj študentov a ich talentov, po druhé žiadaným miesto tvorivej práce a sebarealizácie pre učiteľov a vychovávateľov, po tretie miestom plodnej spolupráce s rodičmi na vzdelávaní mladej generácie, a po štvrté, dôležitým a hodnotným partnerom miestnych orgánov?

Zosúladenie týchto požiadaviek je poriadnou výzvou! Vyžaduje si to múdrosť, skúsenosti, ale aj špecifické manažérske zručnosti a osvedčené nástroje, ktoré Vám pomôžu zamerať sa na tie najprioritnejšie záležitosti pre Vašu školu. Napísali sme knihu "Administratégia", ktorá Vám pomôže organizovať všetky oblasti Vašej činnosti, vybrať si priority a riadiť svoju školu efektívne. To preto, aby ste zaviedli riešenia, ktoré prinesú hodnotu jednotlivým zainteresovaným stranám. Tým, že Vás vybavíme mnohými veľmi špecifickými zručnosťami, Vám tiež chceme dať dôveru. Veríme, že sa vám to podarí!

Práca riaditeľa sekcie alebo vedúceho oddelenia je v podmienkach našich úradov mimoriadne náročnou úlohou. Musíte manažovať smerom nadol, teda motivovať svoj tím, aby riadne pracova, a zároveň musíte manažovať smerom nahor, to znamená starať sa o vzťah s Vašimi šéfmi a dbať o Vašu ďalšiu profesionálnu kariéru. Najlepšie svetovo popísané postupy v oblasti "Administratégia" Vám pomôžu uspieť v každom z týchto dvoch rozmerov.

Napísali sme "Administratégiu" prístupným jazykom a jasne štruktúrovaným spôsobom. Každá kapitola je preto vhodná ako študjiný materiál. Navyše, mnohé prípadové štúdie uvedené v knihe Vám pomôžu realizovať praktické a atraktívne kurzy.

Štátna alebo regionálna nemocnica či klinika sú vynikajúcimi príkladmi verejných znalostných organizácií. Poskytované služby sú založené na vysoko špecializovaných vedomostiach a skúsenostiach lekárov a sestier. Účinky lekárskych služieb sú posudzované cez prizmu mnohých kritérií, vrátane zásad medicínskej vedy, názoru pacientov a finančných obmedzení systému.

Mnohé z týchto problémov sa naša zdravotná starostlivosť snaží riešiť zavedením podrobných postupov a štandardov. Veľa zdravotníckych manažérov však vidí obmedzenia tohto prístupu. Ako píšeme v jednej časti "Administratégie", skutočné problémy s riadením začínajú až tam, kde sa dohodnuté postupy a jednoduché opatrenia končia. Naša kniha Vám ukáže, ako postupne vytvárať organizácie, v ktorých profesionálni zamestnanci budú každý deň zo seba vydávať maximum.

Určite áno! Ako miestny poslanec sa zúčastňujete mimoriadne dôležitých rozhodovacích procesov. Kvalita života tisícov ľudí, ak nie miliónov ľudí, závisí od ich výsledkov. To je dôvod, prečo je tak dôležité, aby ste neustále rozvíjali svoje kompetencie v tejto oblasti, ktorú v našej knihe označujeme ako "dobré riešenia."

Je nejaký problém, ktorý sa v súčasnosti rieši v miestnom zastupiteľstve, ktorý môže byť vyriešený na úrovni kraja, mesta či? V "Administratégii" ukazujeme početné príklady "problémov", ktoré sú na programe rokovania verejného sektora na rôznych úrovniach, no "problémami" v skutočnosti nie sú. Takže nie je prečo strácať čas.

Ďalšia otázka - aké alternatívne riešenia možno použiť na vyriešenie daného problému a za ktorú z týchto alternatív hlasovať? V "Administratégii" venujeme veľkú pozornosť tomu, aké dôležité je rozhodovanie na základe faktov, analýz a tvrdých dát. Ako rozlíšiť, či nejaký projekt vychádza z nepodloženého, ideologického presvedčenia, alebo sa opiera o výsledky dôkladnej analýzy dát? A ak takéto analýzy vyžadujú značné zdroje, dávajú ešte zmysel? Ak ste miestny poslanec, odporúčame Vám, aby ste ťažil z "Administratégie" – pomôže Vám lepšie pomáhať svojim miestnym komunitám, a tým fakticky významne prispievať k ich rozvoju.

Ak ste predsedom súdu, šéfom prokuratúry alebo policajným veliteľom, nepochybne máte rozsiahle skúsenosti v oblasti právneho systému a spôsobov jeho ochrany. Značná časť Vašej práce sa však netýka striktne právnych otázok alebo nesúvisí priamo s bojom proti kriminalite. Vo svojej práci musíte v prvom rade riadiť skupinu vysokokvalifikovaných špecialistov. Vedenie tímu sudcov alebo prokurátorov s dlhoročnými skúsenosťami a často s nemalým egom je jedinečnou výzvou. Samozrejme, v priebehu času rozviniete svoje vlastné techniky riadenia - ale "Administratégia" Vám pomôže systematizovať tieto poznatky. Okrem toho kniha prezentuje prístupný spôsob osvedčených postupov v riadení vedomostných organizácií - presne takých, akými sú Váš súd alebo prokuratúra.

Slovná stratégia nemá vo verejnej správe najlepšiu povesť. Najčastejšie si pod ňou predstavíme nejaký hrubým materiál, ktorý zapadá prachom niekde na polici. Jedným z dôvodov, prečo býva stratégia spájená s touto predstavou, je, že ju definujeme príliš úzko. Stratégia nie je nejaký dokument s všeobecnými dlhodobými cieľmi. Mal by to byť skôr komplexný plán, ktorý zohľadňuje zdroje Vašej organizácie a kreatívne ich pretavuje do výsledkov.

Inými slovami, strategické riadenie znamená Vašu schopnosť integrovať Váš tím, vedomosti a kľúčové procesy okolo Vašich strategických cieľov. Je to dôležité najmä v prípade inštitúcií verejného sektora, ktoré často plnia ambiciózne a vznešené ciele. Zároveň však značná časť ich každodennej činnosti má len málo spoločného s ich implementáciou. "Administratégia" Vám poskytuje špecifické nástroje na zmenu tohto škodlivého nesúladu. V našej knihe diskutujeme o 30 krokoch, ktoré je možné podniknúť, aby ste mohli vykonať takúto strategickú integráciu vo Vašej inštitúcii.

Aj keď nie ste verejným manažérom, mali by ste si prečítať našu knihu, aby ste pochopili, čo potrebujú verejní manažéri, aby boli úspešní. Východiskovým bodom v "Administratégii" je presvedčenie, že náš štát by sa nemal snažiť robiť všetko pre všetkých. Avšak v situácii, keď reguluje určitú časť spoločenského života alebo poskytuje služby, mali by byť pripravené a realizované kreatívnym spôsobom, na vysokej úrovni a orientované na potreby klientov - občanov.

Predstavte si, že verejné inštitúcie - od ministerstiev až po miestnu školu - fungujú na základe týchto troch pilierov: kreativita, kvalita a orientácia na zákazníkov. Náš každodenný život ako daňových poplatníkov, zamestnancov, podnikateľov

Mali by ste začať tým, že uznáte a budete podporovať tých verejných manažérov, ktorí sú dnes úspešní, bez ohľadu na to, či súhlasíte s ich politickými názormi alebo nie. Máme tu v strednej a východnej Európe taký nedobrý zvyk, že keď hovoríme o verejnom sektore, zvyčajne si len sťažujeme alebo vymieňame cynické komentáre. Prakticky vždy, keď spomenieme verejnú správu, ide o označenie jej nekompetentnosti alebo korupcie.

Medzitým toľko v našom živote je založené na tom, čo sa verejnému sektoru darí dobre. Mali ste nejaký problém podať daň z príjmov cez internet? Je vo Vašom meste dobrý kanalizačný systém? Ak máte nehodu, môžete sa spoľahnúť na príchod sanitky? Vaše dieťa už hovorí niečo v angličtine? Možno preto, že má dobrú učiteľku v miestnej škole. Bola operácia úspešná? Dovoľte mi hádať, že ste ju mali vo verejnej nemocnici? Za týmito úspechmi stoja skutoční ľudia: starostovia a primátori, riaditelia stredných škôl a nemocníc, a dokonca aj ministerstvá a regulačné orgány, vrátane stoviek tisíc štátnych zamestnancov, ktorí pracujú v týchto organizáciách. Takže si nájdite aspoň toľko času, aby ste ocenili ich dobrú prácu, koľko obetujete na sťažnosť na problémy, keď niečo nejde.

Čo majú spoločné ministerstvá s regulačnými agentúrami, mestskými úradmi a súdmi? Naša inštinktívna odpoveď bude - sú to všetky vládne inštitúcie. Všetky patria do verejného neslávne známeho sektora. Ale je tu aj ďalšia možná odpoveď na túto otázku. To, čo spája všetky tieto inštitúcie, je skutočnosť, že ich činnosť je založená na poznaní. To znamená, že sa nachádzajú v skupine inštitúcií produkujúcich nehmotný tovar. Vychádza predovšetkým z kreativity a múdrosti svojich účastníkov - znalostných pracovníkov.

Strategické myslenie by malo zvyšovať a nie znižovať šance – nielen na prežitie, ale tiež na dosiahnutie úspechu – pre manažérov pracujúcich vo verejnom sektore. Preto v našej knihe veľmi starostlivo vysvetľujeme, ako môže verejný manažér nájsť rovnováhu medzi tým, čo je dobré pre krajinu a spoločnosť, a čo je potrebné na prežitie akýchkoľvek politických turbulencií. Náš výskum ukazuje, že verejní manažéri, ktorí sú buď radikálnymi, technokratickými idealistami alebo extrémnymi politickými cynikmi, skončia zle.

Aby to bolo jasné; nie každá zmes technokratického zápalu a politického výpočtu bude fungovať. Preto pri navrhovaní stratégie by ste mali začať s tým, čo by podľa vášho názoru malo zmysel, a potom preniesť cez sito, čo je realistické, s prihliadnutím na politické úvahy. Na záver by ste mali konfrontovať svoje nápady s priamymi klientmi vašej organizácie. Jednak, pretože majú často veľa poznatkov v danej záležitosti, a jednak preto, že s nimi budete musieť neskôr pracovať. V prvej časti našej knihy nájdete podrobné metódy riadenia týchto potrebných perspektív verejnej hodnoty: dobré riešenia, politická podpora a spokojnosť zákazníkov. Spolu s mnohými prípadovými štúdiami z nášho regiónu.

Please publish modules in offcanvas position.